Wyznaczenia granic działki

Zakres prowadzonych prac

  • Ustalenie przebiegu granic działki
  • Wyznaczenie punktów granicznych
  • Wznowienie znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych wykonuje się na podstawie istniejącej
dokumentacji technicznej (dzienniki obserwacyjne, opisy punktów granicznych, współrzędne punktów, inne miary). Podczas czynności wznawiania muszą być spełnione następujące warunki:

  • Granice nieruchomości były już ustalone
  • Istniejąca dokumentacja geodezyjna (np. współrzędne punktów, miary)
    umożliwia wykonanie czynności pomiarowych mających na celu wznowienie punktów granicznych z dokładnością nie mniejszą niż 0,10m względem pobliskiej geodezyjnej osnowy pomiarowej

Wyznaczenie punktów granicznych jest możliwe pod warunkiem istnienia
dokumentacji geodezyjnej umożliwiającej wykonania takich prac z wymaganą dokładnością względem osnowy geodezyjnej

Czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przebiegają według ściśle określonych zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wyróżniamy następujące zasady ustalania przebiegu granic nieruchomości:

  • Na podstawie zgodnych wskazań właścicieli, użytkowników wieczystych lub osób władających działkami.
  • W przypadku braku zgodnego oświadczenia stron przebieg granicy działki dokonuje geodeta uprawniony według ostatniego spokojnego staniu posiadania pod warunkiem braku sprzeczności z istniejącymi dokumentami geodezyjnymi określającymi przebieg granic.
  • W przypadku braku możliwości stwierdzenia spokojnego stanu posiadania lub informacje te są sprzeczne z istniejącą dokumentacją należy przystąpić do czynności wywiadu terenowego polegającego na odszukania istniejących znaków i śladów granicznych oraz przeanalizować dostępne opracowania kartograficzne lub inne dokumenty określające przebieg granicy działki. Oświadczenia zainteresowanych podmiotów mają również znaczenie w zakresie ustalenia przebiegu granic.